Prodlužuje se záruční doba při úspěšné reklamaci opravou nebo dodáním nového zboží (díla) či jejich části?

10. 3. 2022

Prodlužuje se záruční doba při úspěšné reklamaci opravou nebo dodáním nového zboží (díla) či jejich části?

Jedná se o běžnou obchodní situaci. Zákazníkovi se na zakoupeném zboží/převzatém díle projeví vada do 24 měsíců od převzetí, a tak dojde k reklamaci. Krom přiměřené slevy z kupní ceny a v některých případech i odstoupení od smlouvy může dojít k vyřízení reklamace opravou zboží nebo dodáním nového zboží  (pokud je vadná jen součást zboží, tak dodáním nebo opravou této součásti). Právě posledně jmenované situaci, tj. reklamaci dodáním nového zboží/díla či jejich součásti, se věnuje tento článek, který zohledňuje rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 416/2020 z října roku 2020 (dále „Rozsudek“).

Jelikož se při reklamaci díla ze smlouvy o dílo použijí zákonná ustanovení o reklamaci zboží zakoupeného v obchodě, lze veškeré závěry uvedené v tomto článku uplatnit stejně dobře jak na vztah kupujícího a prodávajícího v obchodě (včetně e-shopu), tak na vztah zhotovitele a objednatele ze smlouvy o dílo. Pro zjednodušení budeme v textu dále pracovat s pojmy zboží, kupující a prodávající. 

Stručně k povaze záruční doby a jejímu běhu

Zárukou v tomto článku myslíme právo kupujícího reklamovat vady, které se vyskytnou u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Nejedná se o „záruku za jakost“ tak, jak ji upravuje občanský zákoník.

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl během reklamace zboží užívat. Stranou ponecháváme případ, kdy zboží bylo vadné již při předání nebo se vada zboží projeví do 6 měsíců od převzetí. 

Vliv výměny zboží (díla) či jeho součásti na záruční dobu

Občanský zákoník účinný od roku 2014 zavedl v této věci nové pořádky. Před rokem 2014 při dodání nového zboží nebo jeho části začínala záruční doba běžet znovu od začátku při předání nového nebo opraveného zboží po reklamaci. Tak tomu ovšem již v současnosti není.

Jak potvrdil Nejvyšší soud v Rozsudku, dodáním nového (tím spíše i opraveného) zboží nezačíná běžet nová záruční doba. Nejvyšší soud vycházel z argumentu, že text zákona prodávajícího zavazuje k tomu, aby zajistil kupujícímu možnost 24 měsíců užívání zboží od jeho převzetí. To se vztahuje k prvnímu převzetí zboží a nikoliv již k případným dalším převzetím při úspěšné reklamaci. Úspěšná reklamace tak má na záruční dobu pouze ten vliv, že se záruka prodlouží o dobu, po kterou kupující nemohl věc užívat během vyřizování reklamace.

To samozřejmě nevylučuje možnost sjednat si obnovující se záruku ve smlouvě.    

Závěr

Zpracovaný Rozsudek vnesl opět o trochu více světla do značně složité problematiky práv z vadných plnění. Rozsudek se však týká pouze povinností vyplývajících prodávajícímu ze zákona, nikoliv převzatých smluvně. Složitost tématu potvrzuje i to, že všechny tři soudy, které věc postupně projednávaly, měly v konkrétních bodech odlišné názory.

Rozsudek znamená dobrou zprávu pro podnikatele provozující obchod či provádějící díla. Tito podnikatelé tak nemusejí poskytovat mnohaletou řadu řetězejících se záruk, ale postačí jim zajistit 24 měsíců užívání zboží/díla od prvního převzetí jejich zákazníkem. Pro úplnost opět dodáváme, že Rozsudek neupravuje případy, kdy se vada projeví do 6 měsíců od převzetí. 

Vzhledem ke spornosti výkladu však nelze Rozsudek považovat za finální stanovisko českých soudů v této problematice. Případný další vývoj v rozhodovací praxi soudů v této oblasti budeme pečlivě sledovat.   

Kategorie:
E-commerceVše