Čemu věnovat pozornost při zakládání e-shopu z pohledu práva – část I.

15. 11. 2022

Čemu věnovat pozornost při zakládání e-shopu z pohledu práva – část I.

Oblast e-commerce se stále rozrůstá a pokud bude vývoj pokračovat současným tempem, za pár let bude s nadsázkou možné říci, že kdo neprodává on-line, jako by skoro ani neprodával. Pro podnikatele, kteří se chystají (nejen s kůží) na on-line trh máme pochopení a připravili jsme si pro ně stručný přehled základních právních otázek, kterými by se měli při zakládání e-shopu zabývat.

Soustředit se budeme na právní nástrahy, stranou tedy necháme otázky obchodních rozhodnutí, marketingu atp.

Začátky podnikání a volba právní formy podnikání

Už jste se rozhodli, že si založíte e-shop, své podnikání jste dobře promysleli a víte, co budete prodávat, komu a za kolik. Při tomto rozhodování obvykle příliš právních otázek řešit nemusíte. Výjimkou jsou případy, kdy chcete obchodovat se specifickým zbožím, které podléhá zvláštním předpisům (ať už ohledně dovozu nebo další distribuce). V těchto případech doporučujeme pečlivě nastudovat regulaci ohledně daného zboží. Nejedná se přitom jen o prosté fakty typu, že cigarety nesmíte prodávat dětem. Některé druhy zboží vyžadují např. zvláštní poučení pro spotřebitele atp. Podobným otázkám se budeme věnovat v některém z dalších článků.

Ještě než si obstaráte živnostenské oprávnění, spustíte webové stránky a začnete obchodovat, měli byste se zamyslet nad tím, v jaké podobě vlastně budete podnikat. Doporučujeme zvážit hlavně následující dvě možnosti:

  1. Podnikat jako fyzická osoba, tzv. OSVČ (případně s dalšími fyzickými osobami ve sdružení zvaném občanským zákoníkem poměrně problematicky jako „společnost“ – jedná se o faktické, neformální sdružení, pro které platí ve většině případů obdobná pravidla jako pro spoluvlastnictví). Tyto varianty budeme dále označovat také jako „OSVČ“.
  2. Založit (nebo koupit) právnickou osobu a podnikat pod její záštitou. Možností je samozřejmě více, ale pro účely založení nového e-shopu obvykle nejvhodněji poslouží společnost s ručením omezeným, takže si dovolíme tuto variantu zúžit právě na s.r.o. O této variantě budeme dále psát jako o „Společnosti“ nebo o „SRO“.

Kterou variantu zvolit, to je otázka na opravdu dlouhé povídání. Pro stručnost se omezíme na velmi základní shrnutí pro a proti jednotlivých variant.

Varianta OSVČ

Umožňuje téměř okamžitý start podnikání s minimálními náklady. Administrativa je minimální a podnikání můžete snadno ukončit.

Na druhou stranu mohou nastat komplikace při případném prodeji e-shopu, a to např. i ohledně daňových povinností při převodu obchodního závodu. Velmi výraznou nevýhodou, kterou málokdo na začátku zvažuje (protože o ní málokdo ví), jsou komplikace spojené s převodem databáze v návaznosti na ochranu osobních údajů (např. seznam zákazníků a jejich kontaktů). Spoustu kontaktů z databáze totiž tímto způsobem legálně zkrátka nepřevedete. Další významnou nevýhodou také je, že OSVČ odpovídá za dluhy z podnikání celým svým majetkem, tedy i svým osobním vlastnictvím. Při variantě OSVČ s dalšími společníky (ve smyslu občanského zákoníku) navíc mohou nastat různé problémy při vypořádání vzájemných závazků společníků.

Varianta SRO

Vyžaduje delší čas na přípravu a vyšší náklady. Proces rozhodování může být složitější v závislosti na tom, kolik společníků ve Společnosti bude a kdo bude jednatelem. Po skončení podnikání Společnost existuje dál, dokud nebude zlikvidována.

Na druhou stranu Společnost umožňuje snazší převod e-shopu na jinou osobu – převede se pouze podíl ve Společnosti. Není potřeba řešit komplikace s převodem závodu nebo databází údajů, protože nositelem těchto práv zůstává přímo sama Společnost. Velkou výhodou je také omezené (a po splnění zákonných podmínek ohledně splacení vkladu dokonce nulové) ručení společníků za dluhy Společnosti. Pokud byste ve své Společnosti fungovali současně jako jednatel, mohli byste být odpovědní za škodu způsobenou společnosti také z dalších důvodů, ale ani v takovém případě nedosáhne rozsah odpovědnosti jednatele zdaleka odpovědnosti podnikatele – OSVČ.

Doporučení k právní formě

Klientům, kteří se založením e-shopu zásadně nespěchají, obvykle doporučujeme variantu SRO. SRO může být založeno do cca 2 týdnů i s potřebnou živností a náklady na jeho založení jsou mnohokráte vykompenzovány klidným spánkem bez obav z toho, že Vám dluhy z podnikání vezmou střechu nad hlavou nebo že svůj e-shop prodáte výrazně pod cenou kvůli nemožnosti převodu databáze zákazníků. Koupi již existující Společnosti obvykle nedoporučujeme, protože nikdy nelze 100 % zaručit např. bezdlužnost dané Společnosti nebo absenci odpovědnosti za přestupek, která spolu se Společností přejde i v případě, kdy Společnost změní vlastníky svých podílů.

Živnostenské oprávnění

Ať už jste se rozhodli pro bezpečnější SRO, nebo dobrodružnější variantu OSVČ, v každém případě budete k provozování jakéhokoliv e-shopu potřebovat živnostenské oprávnění. To můžete získat i pro Společnost, která sice byla už založená (u notáře jste přijali společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu), ale nebyla dosud zapsaná do obchodního rejstříku.

Pro provoz e-shopu je nejčastěji (s výjimkou některých specifických druhů zboží) potřeba pouze živnost „maloobchod a velkoobchod“. Jedná se o živnost ohlašovací, tedy nemusíte k jejímu získaní splnit žádné zvláštní podmínky a čekat na povolení, pouze živnostenskému úřadu ohlásíte, že tuto živnost budete provozovat. Poplatek za živnost Vás přijde na 1.000,- Kč. Živnostenský úřad obvykle umí provést zápis do rejstříku i na počkání. Návštěvě úřadu se ovšem nevyhnete (ačkoliv za sebe samozřejmě můžete poslat zmocněnce s plnou mocí, která nemusí mít úředně ověřené podpisy). Bez živnosti nebo odpovědného zástupce podle zákona e-shop rozjet nesmíte.

E-shopové řešení

Pokud máte potřebné živnostenské oprávnění, k zahájení provozu e-shopu Vám chybí už „jen“ samotná webová stránka e-shopu. Variant tzv. „e-shopových řešení“ je více a každá z nich je z pohledu práva určitým způsobem zajímavá. Pojďme si je ve stručnosti představit.  

Vlastní tvorba e-shopu

Pokud jste schopným programátorem a máte čas i know how k tomu, abyste si své pomocí a ke svému obrazu naprogramovali fungující e-shop, tak jen dobře pro Vás. Ušetříte za koupi či pronájem e-shopu. Z právního hlediska zde moc otázek k řešení není. Licencemi se (hodně zjednodušeně řečeno) zabývat nemusíte a můžete vlastní rozhraní e-shopu začít užívat.

Open source

I v tomto případě ušetříte náklady na koupi či pronájem licence, protože si e-shop „vytvoříte“ již v připraveném rozhraní, které je zdarma veřejně dostupné. Možná nevýhoda spočívá v tom, že upravit takto předpřipravený e-shop k vlastnímu obrazu může být z programátorského hlediska obtížné, někdy taky noční můra, a při pokusu o zásah do vzhledu e-shopu se ušetřené náklady mohou (ale také nemusí) vytratit, protože budete muset utratit spoustu peněz za programátorské služby.

Tzv. krabicové řešení

Jde o situace, kdy provozovatel webové stránky pronajímá nebo prodává „hotový e-shop“, a to včetně rozhraní e-shopu a dalších možností podle jednotlivých poskytovatelů takových služeb. Do „krabice“ pak již jen umístíte své věci (tj. nabízené zboží, blogy, obchodní podmínky…) a můžete e-shop používat.

Krabicové e-shopy si můžete buď pronajmout – tj. jazykem právníka uzavřít licenční smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k e-shopové webové stránce, nebo zakoupit – tj. taktéž, ale půjde o výhradní licenci. V praxi se nájmy (nevýhradní licence) vyskytují mnohem častěji a jejich cena – tj. „nájemné“, se obvykle pohybuje v závislosti na rozsahu využívaných služeb od jednotek po desítky tisíc korun za rok.

Před podpisem smlouvy o pronájmu e-shopu byste si měli samozřejmě velice pečlivě prostudovat celou smlouvu včetně smluvních podmínek. Zaměřte se na to, co Vám poskytovatel vlastně licencí zaručuje, co vše má v e-shopu fungovat a co se bude dít, když něco fungovat nebude. Zvláštní pozornost věnujte tomu, jak je upravena možnost převodu e-shopu. Připomínáme, že k webu máte pouze nevýhradní licenci, a tak doporučujeme trvat na tom, aby ve smlouvě o pronájmu e-shopu bylo výslovně uvedeno, že „nájemce“ je oprávněn převést e-shop (jako obchodní závod obsahující mimo jiné i webovou stránku e-shopu) na třetí osobu i bez souhlasu „pronajímatele“ (tj. poskytovatele licence).

Naprogramování e-shopu na míru

Z popsaných řešení se jedná pochopitelně o to nejnákladnější. Ve své podstatě jde o smlouvu o dílo, kdy Vám zhotovitel (programátor) vytvoří za odměnu dílo, kterým je e-shop přesně podle Vašeho zadání. Takové dílo bude ovšem obvykle podléhat ochraně podle autorského zákona, a proto velmi doporučujeme důkladně si pohlídat znění smlouvy o dílo ohledně převáděných licencí a dalších dispozic s dílem. V tomto ohledu můžeme vždy doporučit, abyste vyhledali pomoc od advokáta, který se autorským právem zabývá, protože otázka licencí může mít na Vaše další podnikání zásadní vliv.

Pokračování příště…

Kategorie:
E-commerceVše