Informace pro spotřebitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Rádi bychom Vás informovali, že pokud ve vztahu s naší advokátní kanceláří ATREUM advokátní kancelář, s.r.o., vystupujete v pozici spotřebitele, máte na základě zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi konkrétním advokátem, který Vám služby poskytoval, a Vámi, jako spotřebitelem, ze smluv o poskytování právních služeb je pověřeným subjektem

Česká advokátní komora
Národní tř. 16
110 00, Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz
web: www.cak.cz
ID datové schránky: n69admd

Česká advokátní komora je také uvedena na seznamu vedeném Evropskou komisí. Internetové stránky Evropské komise týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné zde.  

Cena právních služeb

Pokud při spolupráci s námi vystupujete jako spotřebitel, berete na vědomí, že naši advokáti poskytují právní služby za odměnu a mohou od Vás žádat poskytnutí přiměřené zálohy (i předem). Výše odměny může být stanovena několika způsoby, a to:

  • za odpracovaný čas – vycházíme z předem dohodnuté hodinové odměny za odpracovaný čas – v takovém případě fakturujeme za každých započatých 5 minut nebo jiný časový rámec,
  • fixní – v takovém případě se dohodneme na celkové ceně za poskytnutí ucelené služby (např. sepsání smlouvy),
  • s časovým odhadem – vycházíme z předem dohodnutého časového rámce (např. 1–2 hodiny) pro poskytnutí ucelené služby, přičemž minimálně fakturujeme na spodní hranici odhadu a maximálně na jeho horní hranici,
  • odměna za úkon – pokud se nedohodneme na odměně za úkon, řídí se odměna příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, podle níž náleží advokátovi vedle odměny náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas,
  • provizní odměna – pokud se dohodneme na provizní odměně, budeme účtovat předem dohodnutou část z úspěšné provedené služby (např. vymožení pohledávky).

Všechny účtované částky se zvyšují o daň z přidané hodnoty v zákonné výši.