Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ATREUM advokátní kancelář, s. r. o., IČO 09727582 se sídlem Breitfeldova 709/13, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 341311 (dále „Advokátní kancelář“).

1. Základní informace

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) upravují uzavírání smluv mezi Advokátní kanceláří a jejími klienty v případech, kdy si objednávají právní služby online (dále „Klienti“). Obchodní podmínky dále upravují vzájemná práva a povinnosti Klientů a Advokátní kanceláře vzniklé na základě Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku bez současné osobní přítomnosti obou stran (dále „Smlouva“).

1.2 Pro vyloučení pochybností, slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak.

2. Předmět smlouvy

2.1 Advokátní kancelář poskytuje Klientovi po uzavření Smlouvy sjednané právní služby a mimo jiné také online právní služby, tj. zejména konzultace a vyhotovování právních dokumentů (dále „Služby“).

2.2 Advokátní kancelář se uzavřením Smlouvy zavazuje poskytnout Klientovi sjednanou Službu a Klient se zavazuje zaplatit Advokátní kanceláři cenu. Klient se dále zavazuje uhradit hotové výdaje, které Advokátní kanceláři vzniknou v souvislosti s poskytováním této Služby.

3. Způsob uzavření smlouvy

3.1 Uvedení Služeb na webových stránkách www.atreum.cz (dále „Web“) není nabídkou. Sjednání poskytnutí konkrétní služby probíhá prostřednictvím e-mailů.

3.2 Uzavření Smlouvy probíhá následujícím způsobem:

 • Klient poptá Služby:
  • a) skrze e-mailovou adresu Advokátní kanceláře; nebo
  • b) vyplní potřebné údaje v poptávkovém formuláři na Webu (dále „Formulář“) a kliknutím na tlačítko „Odeslat“ odešle nezávaznou poptávku Služeb
 • Před stisknutím tlačítka „Odeslat“ a může Klient měnit údaje ve Formuláři.
 • Po obdržení Nezávazné poptávky Advokátní kancelář potvrdí Klientovi obdržení Nezávazné poptávky na e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl v Nezávazné poptávce, a uvede podrobnější informace o Službách. Tj. zejména informace o ceně, způsobu jejího hrazení a termínu dodání, případně o dalších podmínkách poskytnutí Služby. Advokátní kancelář si zároveň vyžádá souhlas Klienta s Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud Advokátní kancelář neuvede informace o ceně, platí cena uvedená na Webu. Taková zpráva je návrhem na uzavření Smlouvy (dále „Nabídka“).
 • Doručením přijetí Nabídky od Klienta je Smlouva uzavřena.
 • V případě že Klient nepotvrdí, že se seznámil s Obchodními podmínkami, nebo oznámí, že s nimi nesouhlasí, nemůže dojít k uzavření Smlouvy.
 • Přijetí Nabídky byť i s drobnou odchylkou se má za novou Nezávaznou poptávku a není uzavřena Smlouva.
 • Klient souhlasí s tím, aby s plněním Smlouvy bylo započato ihned po jejím uzavření a ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy – v případě pochybností je Advokátní kancelář oprávněna začít s poskytováním Služeb až po vyslovení výslovného souhlasu s plněním před lhůtou k odstoupení.

3.3 Klient nese odpovědnost za úplnost, pravdivost a správnost údajů, které sdělil Advokátní kanceláři. Klient také bere na vědomí, že Advokátní kancelář při plnění Smlouvy vychází pouze z podkladů a informací, které jí Klient předal.

4. Práva, povinnosti a prohlášení advokátní kanceláře a klienta

4.1 Advokátní kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s poskytováním Služeb. Povinnost mlčenlivosti vychází ze zákona o advokacii a je základním kamenem spolupráce Advokátní kanceláře s Klientem.

4.2 Uzavřením Smlouvy se Advokátní kancelář zavazuje poskytnout Klientovi sjednané Služby.

4.3 Advokátní kancelář je oprávněna Smlouvu vypovědět zejména v případě, že:

 • některý z advokátů Advokátní kanceláře je v tzv. konfliktu zájmů (podle § 19 zákona o advokacii);
 • dojde k narušení nezbytné důvěry mezi některým z advokátů Advokátní kanceláře a Klientem nebo Klient neposkytuje potřebnou součinnost;
 • Klient i přes poučení trvá na splnění pokynu, který je v rozporu s právním nebo stavovským předpisem;
 • Klient nezaplatí zálohu.

Podrobně jsou důvody rozepsané v § 20 zákona o advokacii.

4.4 Advokátní kancelář upozorňuje Klienta, že plnění Smlouvy je mimo jiné (někdy i výlučně) prováděno prostředky komunikace na dálku a Klient toto upozornění bere na vědomí a souhlasí s ním.

4.5 Advokátní kancelář neodpovídá Klientovi za škodu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy způsobenou přímo nebo nepřímo v důsledku použití technického vybavení Advokátní kanceláře, hardwaru, softwaru, telefonních linek, připojení prostřednictvím internetové sítě nebo dálkovým elektronickým přenosem dat. Advokátní kancelář nenese odpovědnost za škodu vzniklou Klientovi nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání Webu.

4.6 Advokátní kancelář dále upozorňuje Klienta, že není povinna ani oprávněna ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých Klientem. Pokud tedy Klient Advokátní kanceláři sdělí nějaké informace, bude s nimi Advokátní kancelář nakládat jako s pravými a úplnými informacemi.

4.7 Klient se zavazuje poskytnout Advokátní kanceláři veškerou potřebnou součinnost k plnění povinností Advokátní kanceláře ze Smlouvy. Klient se dále zavazuje poskytnout Advokátní kanceláři veškeré údaje a listiny, které jsou potřebné pro poskytnutí Služeb.

4.8 Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář je oprávněna přiměřeně prodloužit termín poskytnutí Služeb, a to v případě že Klient dodá Advokátní kanceláři neúplné informace nebo nezašle požadované listiny, jejichž nedodání brání splnění Služby. Advokátní kancelář je oprávněna prodloužit termín poskytnutí Služeb do doby, než Klient požadované informace nebo listiny dodá.

4.9 Klient dále bere na vědomí, že právní služby jsou vyjádřením právních názorů právníků Advokátní kanceláře získaných s vynaložením náležité péče. Není možné vyloučit jiný názor ze strany třetích osob, orgánů nebo soudů. Existence jiného právního názoru není vadou služby a nezakládá jakákoli práva Klienta z vadného plnění.

5. Odstoupení

5.1 Klient, který je spotřebitel, může od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy.

5.2 Odstoupení musí Klient odeslat ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy na adresu Advokátní kanceláře nebo na e-mailovou adresu info@atreum.cz.

5.3 Klient, který je spotřebitelem, nemůže odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, pokud na základě souhlasu Klienta Advokátní kancelář Služby podle Smlouvy už poskytla před uplynutím lhůty pro odstoupení.

5.4 Pokud je Klient spotřebitel, který odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Advokátní kancelář bez zbytečného odkladu všechny platby, které od něj obdržela, a to na bankovní účet, z něhož Klient Advokátní kanceláři zaplatil. Pokud Klient Advokátní kancelář požádal, aby započala s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Advokátní kancelář už zahájila poskytování Služeb, má Advokátní kancelář nárok na úhradu poměrné části odměny advokáta.

6. Platební podmínky

6.1 Advokátní kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty.

6.2 Advokátní kancelář je oprávněna vyžadovat po Klientovi zálohu na Služby a není povinna poskytnout Klientovi Služby v případě, že Klient neuhradí Advokátní kanceláři zálohu za Služby.

6.3 Web obsahuje informace o cenách za Služby. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a obvykle obsahují také informace o souvisejících nákladech. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou uvedeny na Webu. Klient může s Advokátní kanceláří sjednat i jiné podmínky poskytování Služeb – taková dohoda má vždy přednost před informacemi uvedenými na Webu.

6.4 Klient zaplatí Advokátní kanceláři cenu za Služby po obdržení faktury vystavené Advokátní kanceláří, a to ve splatnosti uvedené tamtéž. Cenu Klient uhradí Advokátní kanceláři bezhotovostně bankovním převodem. Závazek Klienta uhradit cenu za Služby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Advokátní kanceláře.

7. Práva z vadného plnění a možnosti reklamace

7.1 Práva a povinnosti Klienta a Advokátní kanceláře ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o advokacii.

7.2 Služby bude Advokátní kancelář poskytovat v požadované kvalitě, tzn. tak, aby:

 • odpovídaly popisu na Webu a vzájemné komunikaci, resp. Smlouvě;
 • byly poskytnuty v dohodnutém termínu;
 • byly poskytnuty s náležitou odbornou péčí.

7.3 Pokud Advokátní kancelář Klientovi nedodá Služby ve sjednané lhůtě, vyzve ji Klient k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající okolnostem, ne však kratší než 2 pracovní dny. Jestliže Advokátní kancelář Služby nedodá ani v této dodatečné lhůtě, je Klient oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.4 Reklamaci může Klient uplatnit písemně e-mailem na adresu info@atreum.cz, v listinné podobě nebo na adrese sídla. Klient v reklamaci uvede, v čem podle něj spočívá vada. Zjevné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu od poskytnutí Služby. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o nich Klient dozví. Vady je nutné uplatnit nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí Služby.

7.5 V případě, že Klient uplatní reklamaci oprávněně, vyřídí Advokátní kancelář reklamaci jedním z následujících způsobů, a to dle svého výběru. V případě, že je Klientem spotřebitel, výběr vyřízení vady náleží jemu. Způsoby vyřízení vady jsou:

 • bezplatná náprava, tj. dodatečné poskytnutí Služby nebo poskytnutí náhradní Služby;
 • přiměřená sleva z ceny Služby;
 • odstoupení od Smlouvy – pokud je vada natolik závažná, že znamená podstatné porušení Smlouvy.

7.6 Klient, který je spotřebitelem, sdělí volbu řešení reklamace při jejím uplatnění nebo bezprostředně poté. Pokud nezvolí jiný způsob, Advokátní kancelář provede bezplatnou nápravu Služby nebo poskytne přiměřenou slevu z její ceny, a to dle svého uvážení.

7.7 Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy Klient Advokátní kanceláři oznámí vadu a uplatní právo z vadného plnění, případně o způsobu rozhodne Advokátní kancelář. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Poskytovatel s Klientem se mohou dohodnout na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Advokátní kancelář Klientovi, který je poskytovatelem, zašle potvrzení e-mailem, který pro kontakt s advokátní kanceláří Klient uvedl. Pokud Klient nesdělil svůj e-mail, zašle Advokátní kancelář potvrzení na adresu Klienta.

7.8 Klient nemá práva z vadného plnění, pokud o vadě předem věděl nebo pokud ji sám způsobil (např. porušením právních předpisů nebo Smlouvy). Klient má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace jen pokud je uplatní do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Toto ustanovení se nevztahuje na spotřebitele.

7.9 Advokátní kancelář upozorňuje, že je povinna být po celou dobu trvání Smlouvy pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu. Minimální výše pojistného plnění po celou dobu trvání Smlouvy je 50.000.000 Kč.

8. Záverečná ustanovení

8.1 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

8.2 Advokátní kancelář je oprávněna jednostranně měnit Obchodní podmínky. Změna Obchodních podmínek je účinná od uveřejnění nového znění Obchodních podmínek na Webu. Plnění ze Smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti změny Obchodních podmínek se řídí Obchodními podmínkami účinnými v době jejího uzavření.

8.3 Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Advokátní kanceláří a Klientem se řídí českým právním řádem. Smlouvy a Služby jsou vyhotoveny v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.4 Informace o mimosoudním řešení sporů jsou zde.

8.5 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. 4. 2022.