E-commerce pozor – dlouho očekávaná novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele se blíží

18. 4. 2022

E-commerce pozor – dlouho očekávaná novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele se blíží

Vláda dne 13. 4. 2022 konečně přijala usnesení, kterým schválila návrh zákona, jímž se mění občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Do schvalovacího procesu se návrh zákona dostává takříkajíc za pět dvanáct, protože lhůta daná směrnicí EU 2019/2161 uplyne už 28. 5. 2022 (přestože směrnice je na světě už více než 2 roky). Teoreticky bychom tak v „brzké“ době měli očekávat projednání této novely Parlamentem.

Ačkoliv lhůta pro transpozici směrnice téměř jistě dodržena nebude, doporučujeme s přípravou neotálet, protože i když ne včas, jednou to určitě přijde.

V tomto článku Vás seznámíme s chystanými změnami, protože kdo je připraven, není překvapen. Upozorňujeme však, že v článku pracujeme s vládním návrhem zákona, tzn. nejde o jeho finální znění, které se ještě může lišit. Nepředpokládáme ale, že by se finální znění mělo výrazně lišit – přeci jen rámec změn vyplývá z popsané směrnice.

Základní oblasti chystaných změn

Novely se dočkají dva klíčové právní předpisy – občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Zamýšlené změny sice necílí výhradně na e-shopy, ale oblasti e-commerce se výrazně dotknou. Změny se budou týkat slev, uživatelských recenzí, vyhledávačů nabídek a obecně také oblasti tzv. on-line tržišť. Hlavním účelem novely je zejména další posílení práv spotřebitele. Níže Vám popíšeme některé chystané změny:

Slevy

Do běžného fungování obchodníků (v tomto případě nejen e-shopů, ale i kamenných obchodů a dalších prodejců) zasáhnou nová pravidla pro informování o slevách z cen výrobků. Cílem je zabránit umělému navyšování ceny před prezentováním slevy.

Spolu s informací o slevě z ceny výrobku budete nově muset uvést současně také informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jste jej nabízeli a prodávali v době posledních 30 dnů před poskytnutím slevy (pokud máte výrobek v nabídce méně než 30 dnů, tak od doby, kdy jste jej začali nabízet).

Pro případ postupného zlevňování budete moci uvádět nejnižší cenu v době nejdéle 30 dnů před prvním poskytnutím slevy.

Výše uvedené povinnosti platí nejen pro slevy na konkrétní výrobky, ale i na oznámení o plošných slevách tzv. „na vše“ nebo na určité druhy zboží („dnes sleva na veškerou obuv“), pokud takové oznámení obsahuje konkrétní měřitelnou výši slevy.

Naopak u sdělení, např. formou letáků, či propagačních e-mailů, která neupozorňují na konkrétní slevovou akci, ale obecně informují o nabízených výrobcích, nemusíte nejnižší cenu za posledních 30 dnů uvádět. Stejné platí i pro případy, kdy takové oznámení o slevě neobsahuje konkrétní informaci o poskytnuté výši slevy, ale obecně informuje o konání slevové akce (např. jen „výprodej“).

Žádná z výše popsaných povinností týkajících se slev se nebude týkat výrobků podléhajících rychlé zkáze a výrobků s krátkou dobou spotřeby. Dále se oznamování nejnižších cen vyhnete u slev v rámci tzv. věrnostních programů a samozřejmě slev poskytovaných z důvodu vady výrobku nebo jeho nižší kvality.

Online tržiště

Jedná se o pojem nově zaváděný do české právní úpravy. Jeho zákonná definice[1] je natolik široká, že zahrnuje takřka všechny e-shopy a aukční portály, většinu srovnávačů nabídek a některé další webové stránky. Pokud provozujete některé takové online tržiště, budete mít ve vztahu ke spotřebitelům další, především informační povinnosti.

Konkrétně budete muset spotřebitele informovat:

  • o hlavních parametrech určujících pořadí předkládaných nabídek spotřebiteli a o jejich tzv. „relativní váze“ oproti ostatním parametrům (tj. jaká kritéria jsou ve vztahu k jiným určující při stanovování pořadí zobrazovaných výsledků)
  • o tom, zda třetí strana, která výrobek nebo službu nabízí, je nebo není prodávajícím (míněno ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, tj.: „podnikatelem, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby“)
  • o tom, že se na smlouvu neuplatní práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů na ochranu spotřebitele, pokud třetí strana nabízející výrobek nebo službu není prodávajícím (taktéž, vizte bod výše)
  • o tom, za které povinnosti související se smlouvou odpovídá třetí strana nabízející výrobek nebo službu a za které povinnosti odpovídáte Vy jako poskytovatel online tržiště.

Přísnější pravidla pro uveřejňování zákaznických recenzí

Pochlubit se lichotivou recenzí od spokojeného zákazníka už nebude tak snadné jako doposud.

Předně pokud už budete zpřístupňovat recenze ke svým výrobkům nebo službám, budete muset připojit také informaci o tom, zda a jak zajišťujete, aby zveřejněná recenze pocházela skutečně od spotřebitele, který výrobek nebo službu použil nebo si je zakoupil. Nemělo by tedy být povinností takové skutečnosti ověřovat, ale budete muset mít alespoň uvedeno, že recenze neověřujete.

Pokud uvedete, že recenzi výrobku nebo služby podává spotřebitel, který produkt skutečně použil nebo jej zakoupil, aniž byste přitom přijali přiměřená opatření k ověření toho, zda tomu tak skutečně je, dopustíte se klamavé obchodní praktiky a vystavujete se riziku pokuty.

Totéž platí pro případ, kdy přímo zveřejníte falešné recenze či doporučení nebo zadáte jiné osobě, aby takové recenze či doporučení sama podala nebo zkreslíte recenze či doporučení na sociálních sítích s cílem propagovat výrobek nebo službu.

Krom pokuty mohou mít výše uvedené praktiky za následek také právo spotřebitele na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Vybrané další podstatné změny

  • dojde k rozšíření infomační povinnosti vůči spotřebiteli ohledně plnění s digitálním obsahem
  • prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy u smlouvy uzavřené se spotřebitelem při podomním prodeji nebo na předváděcích akcích (ze 14 na 30 dní)
  • pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy ohledně plnění s digitálním obsahem, nebude moci používat digitální obsah nebo jej zpřístupnit třetím osobám, obchodník mu přitom může např. službu znepřístupnit nebo deaktivovat účet
  • při vyhledávání zboží nebo služeb bude klamavou praktikou přednostní uvádění prodejců na základě placené propagace, pokud současně nebyl spotřebitel o této placené propagaci informován

Shrnutí

Vládou schválený návrh novely dvou klíčových zákonů v oblasti obchodování se spotřebiteli dále rozšiřuje různá práva spotřebitele. Za nejpodstatnější změny považujeme zavedení informační povinnosti v souvislosti s uváděním slev z ceny výrobků a povinnosti ohledně zveřejňování zákaznických recenzí. Novela ale přinese celou řadu dalších nezanedbatelných změn.

Budeme se zájmem sledovat, v jaké podobě nakonec tato novela z Parlamentu vyjde a kdy se jí podaří uvést v účinnost. Zmeškání transpoziční lhůty pro provedení směrnice státem tak alespoň dává podnikatelům více času k přípravě na očekávané změny.