Podmínky spolupráce

Spolupráce při účtování podle odpracovaného času

 • Hodinová sazba je 2 900 Kč
 • Ztrátu času (čas na cestách apod.) účtujeme 600 Kč za hodinu
 • Účtovaný čas zaokrouhlujeme po 5 minutách nahoru
 • Pokud se nedohodneme na jiném způsobu odměny, účtujeme podle hodinové sazby (tj. za odpracovaný čas)
 • Účtované služby:
  • Sepisování dokumentů
  • Revize dokumentů
  • Sepisování e-mailů
  • Jednání s protistranami
  • Jednání u soudu
  • Telefonáty, videohovory apod.
  • Schůzky
  • Příprava na jednání
  • Studování spisů a dokumentů

Spolupráce při dohodnuté fixní odměně

 • Na každou započatou 0,5 hod je 5 minut navíc na zapracování připomínek a zodpovídání dotazů
 • Vše nad shora uvedené účtujeme hodinovou sazbou
 • Příklad:
  • Cenu dokumentu sjednáme na 2 900 Kč, což odpovídá 1 hodině času. Čas na zapracování připomínek je proto 10 minut (1 hodina = 2 x 5 minut na zapracování připomínek). Při 25 minutách strávených zpracováním připomínek budeme účtovat 15 minut práce navíc (25 minut – 10 minut), tj. 725 Kč.

Spolupráce při dohodnutém časovém rozsahu

 • Horní hranice odhadu je maximální účtovaná částka
 • Spodní hranice odhadu je minimální účtovaná částka
 • Na každou započatou skutečně odpracovanou 0,5 hod je 5 minut navíc na zapracování připomínek a zodpovídání dotazů
 • Vše nad shora uvedené účtujeme hodinovou sazbou
 • Příklad:
  • Sjednáme časový rozsah na vyhotovení dokumentu 2 – 3 hodiny. Minimálně tedy budeme účtovat 5 800 Kč, maximálně 8 700 Kč. Dokument nám zabere 2,5 hodiny. Na zapracování připomínek a zodpovídání dotazů tak bude 25 minut.

Náklady (soudního) řízení

 • Pokud uhrazené náklady soudního řízení převyšují částku, kterou jste naší kanceláři zaplatili za právní služby v daném sporu:
  • Vrací se Vám celá částka, kterou jste naší kanceláři zaplatili za právní služby související s daným sporem, a zbytek připadá naší kanceláři.
  • Příklad:
   • V průběhu soudního řízení vyúčtujeme celkem částku ve výši 30 000 Kč. Soud rozhodne o povinnosti protistrany zaplatit 40 000 Kč – v takovém případě se 30 000 Kč vrací Vám a 10 000 Kč náleží naší advokátní kanceláři.
 • Pokud jsou uhrazené náklady soudního řízení nižší než částka, kterou jste naší kanceláři zaplatili:
  • Vrací se Vám celá částka uhrazených nákladů, ale nic více již nevracíme.
  • Příklad:
   • V průběhu soudního řízení postupně vyúčtujeme částku ve výši 30 000 Kč. Soud rozhodne o povinnosti protistrany zaplatit na nákladech 20 000 Kč – v takovém případě naleží celé náklady přiznané soudem Vám, ale my Vám více nevracíme.

Náklady na poskytnutí právních služeb, přefakturace a zálohy

 • Cestovné účtujeme podle příslušné vyhlášky platné a účinné v daném období
  • Příklad:
   • Při cestě o délce 100 km budeme účtovat podle vyhlášky 100 km.
 • Hotové výdaje (např. poštovné apod.) jsou součástí fixní odměny, pokud se nedohodneme jinak.
  • Příklad:
   • V ceně předžalobní upomínky je i její odeslání protistraně, pokud se v konkrétním případě nedohodneme jinak.
 • Náklady na státní poplatky, odměny notáře apod. nejsou součástí fixní odměny, pokud se nedohodneme jinak.
  • Příklad:
   • V ceně založení společnosti nejsou poplatky na živnostenském úřadě, bance, ani u notářů.
 • Před poskytnutím právních služeb můžeme žádat zaplacení zálohy – obvykle ve výši 50–100 % dohodnuté ceny připravovaných dokumentů.
  • Příklad:
   • Odhadovaná cena dokumentu bude 5 000 Kč. Před započetím prací můžeme vyžádat zálohu od 2 500 Kč do 5 000 Kč