Novinky ve způsobu zastavení podílu v s.r.o.

24. 3. 2021

Novinky ve způsobu zastavení podílu v s.r.o.

Zástavní právo je obecně velmi využívaným zajišťovacím institutem, kterým si věřitelé zabezpečují splacení dluhu zástavním dlužníkem. Zástavou může být každá věc, s kterou je možné obchodovat.

V tomto článku Vás seznámíme s pravidly pro zastavení podílu v s.r.o. Také Vám přiblížíme, jak je to se zápisem jiných věcných práv (například předkupní právo k podílu, zákaz zcizení, zákaz zatížení) k podílu ve společnosti.

Jak to bylo dříve se zastavením podílu v s.r.o.?

Do 31. 12. 2020 zákon o obchodních korporacích (ZOK) stanovil stejné podmínky jak pro zastavení podílu, tak pro převod podílu. To znamenalo, že společník s.r.o. mohl svůj podíl zastavit jen za stejných podmínek, za kterých mohl podíl převést.

Jak je to teď se zastavením podílu v s.r.o.?

Novela ZOK toto pravidlo zrušila. Pravidla pro zástavu podílu nově upravuje občanský zákoník (NOZ). NOZ sice také stanoví, že pro zastavení podílu a pro převod podílu platí stejná pravidla. Zároveň ale umožňuje, aby si s.r.o. podmínky pro zastavení podílu upravila ve společenské smlouvě odlišně od zákona. S.r.o. nově může zastavení podílu buď úplně zakázat nebo ho omezit ve větším rozsahu (přísněji, než jak je stanoveno v zákoně).

S.r.o. nesmí přijímat do zástavy vlastní podíl.

Zástavce nebo zástavní věřitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit s.r.o. vznik zástavního práva. Pokud ale příslušný orgán společnosti dal k zastavení podílu souhlas, vznik zástavního práva už není potřeba znovu tomuto orgánu oznamovat

S.r.o. nesmí přijímat do zástavy vlastní podíl (k takové zástavní smlouvě by se nepřihlíželo). V případě, že je podíl představován cenným papírem, pak je zástavou tento cenný papír.

Smlouva a zápis zástavního práva k podílu

Zástavní smlouva k podílu musí být písemná a s úředně ověřenými podpisy. Toto pravidlo nově platí i pro smlouvy o zřízení jiného věcného práva k podílu.

Návrh na zápis zástavního práva může podat nejen s.r.o., ale i osoba, která osvědčí právní zájem (zástavní dlužník nebo zástavní věřitel).

ZOK také nově stanoví, že s.r.o. musí do obchodního rejstříku zapisovat nejen zástavní právo, ale i jiná věcná práva k podílům. Tento zápis má konstitutivní účinky, tzn. vznik práva nastává až zápisem do obchodního rejstříku. Výmaz práva už má ale deklaratorní (evidenční) povahu.

Pokud byste potřebovali poradit s převodem podílu nebo se zřízením zástavního práva k podílu, nebo máte dotaz v jiné obchodněprávní záležitosti, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.