Jaká jsou pravidla pro rozdělování a výplatu podílu na zisku po novele ZOK?

15. 1. 2021

Jaká jsou pravidla pro rozdělování a výplatu podílu na zisku po novele ZOK?

Novela zákona o obchodních korporacích (ZOK) sjednotila pravidla pro rozdělení na zisku a na jiných vlastních zdrojích (tj. např. kapitálové fondy, emisní ážio apod.). Navíc ale zpřísnila testy, které se musí provádět před výplatou podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích. Vzhledem k tomu, že podmínky jsou u podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů stejné, budeme dále psát jen o podílu na zisku nebo jen zisku.

Statutární orgán (jednatelé, členové představenstva nebo správní rady apod.) by měli dávat dobrý pozor, jestli můžou rozhodnout o vyplacení podílu na zisku.

Na úvod připomínáme, že i po novele ZOK pořád platí, že nejvyšší orgán (valná hromada) rozhoduje o rozdělení podílu na zisku a statutární orgán (jednatel, představenstvo, správní rada) rozhoduje o jeho vyplácení. Tzn. zjednodušeně: valná hromada rozhodne o tom JAK a jednatel rozhodne ŽE se vyplatí a platbu provede.

V tomto článku Vás seznámíme se základními pravidly pro rozdělování a výplatu podílu na zisku.

Podmínky pro výplatu podílu na zisku u s.r.o. a a.s.

Pořád platí, že s.r.o. a a.s. (obdobně i u ostatních společností a družstev) mohou podíl na zisku vyplatit jen za splnění následujících podmínek:

  1. podíl na zisku se stanoví na základě účetní závěrky (řádné, mimořádné), kterou schválí valná hromada;
  2. zisk se může rozdělit mezi společníky/akcionáře. Společenská smlouva nebo stanovy ale můžou určit, že zisk se rozdělí i mezi jiné osoby;
  3. podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho rozdělení. Tzn. zjednodušeně: jednatel má 3 měsíce od rozhodnutí na to, aby vyplatil podíl na zisku. Zákon, společenská smlouva nebo valná hromada mohou určit i jiný termín splatnosti.

Nově ZOK stanovuje lhůtu pro rozdělení zisku, a to do konce účetního období následujícího po účetním období, za které byla sestavena účetní závěrka.

Výplata podílu na zisku za žádných okolností nesmí narušit hospodářskou a finanční stabilitu. Z tohoto důvodu musí společnost před výplatou určit maximální částku, kterou může bez obav rozdělit. Tato částka se určuje pomocí tří testů (bilanční test, test vlastního kapitálu a test insolvence).

Testy prováděné před výplatou podílu na zisku

Novela ZOK podmínky testů sjednotila a zároveň i zpřísnila.

Testy jsou celkem 3, a to bilanční test, test vlastního kapitálu a test insolvence.

Bilanční test a test vlastního kapitálu provádí valná hromada předtím, než rozhodne o rozdělení podílu na zisku. Pokud na rozhodne nesprávně (v rozporu s testy) nemá rozhodnutí právní účinky – je nicotné (jako by toto rozhodnutí nikdy nebylo).

jednatel sice musí provádět jen „svůj vlastní“ test insolvence, ale musí také kontrolovat, jestli valná hromada udělala správně „svoje“ testy

Test insolvence provádí statutární orgán předtím, než rozhodne o vyplacení podílu na zisku.

Co z toho všeho plyne? Statutární orgán (jednatelé, členové představenstva nebo správní rady apod.) by měli dávat dobrý pozor, jestli můžou rozhodnout o vyplacení podílu na zisku. Proč? Protože pokud rozhodnou o vyplacení podílu na zisku, i když nebyly splněny zákonné podmínky, nejednají s péčí řádného hospodáře a odpovídají za škodu.

Jednoduše řečeno na příkladu jednatele: jednatel sice musí provádět jen „svůj vlastní“ test insolvence, ale musí také kontrolovat, jestli valná hromada udělala správně „svoje“ testy. Pokud totiž neudělala a jednatel rozhodne o rozdělení podílu na zisku na základě nesprávně provedených testů, odpovídá za škodu.

Krátce si shrneme, jak se provádí zmíněné testy:

Bilanční test:

Koho se týká: kapitálové společnosti (s.r.o., a.s.) a nově i družstva

Kdo provádí: nejvyšší orgán

K čemu slouží: k určení maximální částky k rozdělení zisku

Podle čeho se určuje: finanční ukazatele (výsledek hospodaření, zisk a ztráta z minulých let, fondy apod.)

Novinky: do bilančního testu se započítávají i náklady na vývoj, pokud jsou vykazovány v aktivech rozvahy. Namísto všech fondů se dále nově započítávají jen ty fondy, se kterými mohou volně disponovat (nejsou účelově určené);

Podmínky pro rozdělení:

  • výsledek hospodaření posledního skončeného účetního období PLUS
  • výsledek hospodaření minulých let PLUS
  • fondy, se kterými může společnost (družstvo) volně disponovat MÍNUS
  • případné povinné příděly do povinných dotovaných fondů
  • nesmí být větší nebo roven částce k rozdělení (tzn. částka k rozdělení musí být nižší než suma výše uvedeného)

Další podmínky (pokud se v aktivech rozvahy vykazují náklady na vývoj)

  • částka k rozdělení se snižuje o částku neodepsaných nákladů na vývoj, tzn. je možné rozdělit jen rozdíl mezi částkou k rozdělení a částkou neodepsané části nákladů na vývoj

Test vlastního kapitálu:

Koho se týká: kapitálové společnost (a.s., nově s.r.o.) a nově družstva

Kdo provádí: nejvyšší orgán

K čemu slouží: ke zjištění finanční stability a přesnější vypovídací hodnoty o základním kapitálu.

Není možné rozdělit, pokud: je vlastní kapitál (podle účetní závěrky) nižší než upsaný základního kapitál zvýšený o fondy vytvořené povinně ze zákona nebo podle společenské smlouvy (fondy, se kterými není možné volně disponovat – tyto fondy společnost/družstva nemohou rozdělit); NEBO pokud by vlastní kapitál byl po takovém rozdělení záporný.

Test insolvence:

Koho se týká: obchodní společnosti (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstva

K čemu slouží: ke zjištění, jestli si vyplacením společnost/družstvo nepřivodí insolvenci

Podmínky: nelze vyplatit zisk, pokud by si tím společnost/družstvo přivodilo úpadek. Toto pravidlo platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.

Novela ZOK do této oblasti přinesla i další změny, na které Vás chceme upozornit. Ukážeme Vám je v následujícím článku.

Pokud byste se potřebovali ohledně způsobu rozhodování o rozdělení zisku, neváhejte se na nás obrátit.