Jak správně vymáhat pohledávky – praktický návod

3. 4. 2023

Jak správně vymáhat pohledávky – praktický návod

Nemáme sice rádi otřepanou frázi, že doba je zlá, ale je potřeba čelit realitě. Takže si přiznejme, že doba přinejmenším není tak úplně dobrá. V posledních měsících se na nás naši klienti stále častěji obracejí s tím, že mají dlužníky a chtěli by dlužnou pohledávku po nich vymáhat.

V tomto článku shrneme obecně celý postup a dáme Vám pár základních praktických tipů jak při vymáhání pohledávek postupovat. Informace z tohoto článku jsou využitelné jak pro podnikatele a jejich pohledávky z obchodní činnosti, tak pro jakékoliv jiné pohledávky nepodnikajících osob. Článek jsme psali stručně, nepíšeme v něm všechny podobnosti o podáních na soud a jednotlivých částech řízení.

Mám dlužníka, co teď?

Pokud Vám někdo nezaplatí ve splatnosti fakturu, neznamená to hned, že se budete muset soudit. Je skoro až slušnost dlužníka nejprve bez jakýchkoliv výhružek upozornit na to, že Vám určitou částku dluží a že už ji měl zaplatit. Reakce dlužníků bývají rozličné a už z nich si můžeme utvořit představu o tom, jak to v této věci asi půjde dál.

Veřejné rejstříky a dostupné evidence

V podstatě současně s předchozím krokem byste si měli dlužníka alespoň základně „proklepnout“. Ostatně to doporučujeme už před zahájením spolupráce, protože Vás to může pak právě ušetřit situací, kdy se budete o své peníze bát. Projeďte si tedy Vašeho dlužníka v insolvenčním rejstříku. Pokud je dlužníkem společnost, doporučujeme pro představu zkontrolovat i společníky a jednatele. Pokud je sám dlužník v insolvenci, Vaše naděje na zaplacení celého dluhu rapidně klesají. Pak máte jedině možnost přihlásit do insolvenčního řízení svou pohledávku, pokud už není pozdě (tomu se v tomto článku detailněji věnovat nebudeme).

Doporučujeme si také prolustrovat dlužníka v centrální evidenci exekucí. Výpis je sice placený, ale stojí pár korun, a Vy si díky němu můžete udělat slušný obrázek o tom, jaké budou Vaše šance při vymáhání. Informace o postižení podílu ve společnosti exekucí navíc uvidíte i v obchodním rejstříku.

Dlužník není v insolvenci, ale nezaplatil, co dál? – Předžalobní výzva

Pokud dlužník není v insolvenci, ani na sobě nemá exekuce, pro které byste si řekli, že to nemá cenu, měla by z Vaší strany následovat „oficiální“ předžalobní výzva. Jde o výzvu, kterou naposledy dlužníka upozorníte, že Vám dluží a vyzvete ho k úhradě. Krom zřejmých důvodů – snahy vyhnout se soudu, je tu také důvod ryze praktický. Zaslání takové výzvy je totiž podmínkou toho, aby Vám soud v případě podání žaloby a úspěchu ve věci přiznal náhradu nákladů řízení po žalovaném (tj. náklady za právní služby podle tarifu, pokud budete zastoupení, a soudní poplatek). Je přitom potřeba, abyste dlužníkovi výzvu odeslali alespoň 7 dní před podáním žaloby. 

Předžalobní výzva – co by měla obsahovat?

Může být klidně i stručná. Měla by obsahovat základní popis situace, tj. údaje věřitele a dlužníka, z jakého důvodu dlužník dluží, jakou částku dluží, kdy byla splatnost… Dlužníkovi byste také měli určit náhradní lhůtu (alespoň 7 dnů od odeslání) na dobrovolnou úhradu a upozornit ho na to, že pokud neuhradí, podáte žalobu.

Ve výzvě můžete požadovat také zákonné úroky z prodlení, a to ode dne následujícího po dni splatnosti. Výši úroků nemusíte dlužníkovi složitě vypočítávat, to je jeho povinnost. Vám postačí uvést např. „požaduji také úhradu úroků z prodlení v zákonné výši z částky 10.000,- Kč od 2. 1. 2023 do zaplacení“. Úroky z prodlení nemusíte mít ve smlouvě sjednané, při prodlení dlužníka na ně máte právo automaticky ze zákona a ve výši dle nařízení vlády. Pokud máte ale sjednanou např. smluvní pokutu z důvodu prodlení nebo vlastní výši úroků z prodlení, požadujte tu Vaši sjednanou pokutu nebo Vaše sjednané úroky. 

Pro úplnost doplňujeme, že už v této fázi se můžete dát zastoupit advokátem, který výzvu připraví za Vás. Na náhradu nákladů za právní služby po dlužníkovi přitom budete mít nárok.  Samozřejmě to, jestli se jich po něm reálně domůžete, je věc jiná.

Dlužník ani po předžalobní výzvě nezaplatil co s tím?

Poslali jste výzvu a počkali minimálně 7 dnů od odeslání. Abyste měli právo na náhradu nákladů u soudu, nemusíte čekat ani na doručení (nebo odmítnutí doručení). Zákon požaduje pouze odeslání výzvy 7 dnů předem. Dlužník obvykle buď vůbec nereaguje, nebo se ozve se zájmem o splátky, případně se slibem blízké celé úhrady. Ze zkušeností víme, že reakce na výzvy sepsané advokátem bývají ze strany dlužníků častější a vstřícnější. Je ale důležité nenechat se opakovanými sliby uchlácholit. O advokátech si lidé často myslí, že jsou to velice konfliktní lidé. U nás to tak úplně neplatí, pokud můžeme klientovi pomoci vyřešit celou věc bez soudu, snažíme se o to. Někdy to ale zkrátka jinak nejde.

Při vstřícném postupu dlužníka doporučujeme sepsat písemné uznání dluhu, kde dlužník uzná dluh, jeho důvod a výši k určitému dni a zaváže se ho zaplatit. Třeba ve splátkách, které si sjednáte. Jako věřitel můžete v této pozici „vyjednávat“ např. pomocí úroků z prodlení, které po dlužníkovi při řádném splácení nemusíte chtít, ale při jeho prodlení naopak ano. Doporučujeme do uznání také zahrnout, že když se dlužník opozdí byť jen s jedinou splátkou, třeba i částečně, je celý dluh okamžitě splatný, a to včetně úroků z prodlení.

Pokud dlužník nereaguje nebo odmítá zaplatit, zbývá řešení soudem (pokud třeba nemáte ve smlouvách rozhodčí doložku). Bohužel důkladný návod k podání žaloby by výrazně překračoval rozsahové možnosti tohoto článku. Omezíme se proto na základní informace. Pro úhradu peněžité pohledávky je v převážné většině případů nejvhodnějším postupem podání návrhu na vydání platebního rozkazu (PR), nebo elektronického platebního rozkazu (EPR) – pokud ho podáváte elektronicky.

Technikálie stranou – návrh na vydání (E)PR by měl obsahovat popis rozhodných skutečností, tj. např. že jste s dlužníkem uzavřeli smlouvu, ze které jste se zavázali něco mu dodat a on Vám zaplatit určitou částku, vy jste zboží dodali, ale dlužník nezaplatil. Pak byste měli ještě uvést, že jste dlužníka kontaktovali s předžalobní výzvou a že ani na ní dlužník neuhradil. Vše podpořte pomocí důkazů (typicky: smlouva, dodací list, faktura, vzájemná komunikace s dlužníkem, podací lístek a kopie předžalobní výzvy). Pozor na to, že musíte prokázat také poskytnutí Vašeho plnění, samotná faktura nic neprokazuje, podepsaný dodací list už ano. Soudy Vám obvykle PR nebo EPR vydají i „na fakturu“, ale pokud by se dlužník bránil, v dalším průběhu soudního řízení by Vám to už nestačilo. Nezapomeňte v návrhu specifikovat, co vlastně požadujete, tj. aby Vám dlužník byl povinen zaplatit konkrétní částku + úroky z prodlení + náhradu nákladů (pokud jste bez advokáta, tak hlavně soudní poplatek + režijní paušální náhrada).

Po návrhu na EPR nebo PR (společně rozkaz)

Opět bychom tu mohli hodně dlouze psát o tom, jak probíhá řízení u soudu, ale článek by nám pak nabobtnal do extrémních rozměrů. Soud Vám rozkaz na Váš návrh buď vydá, nebo Vás vyzve k doplnění/úpravě. Pokud ho vydá, doručí ho dlužníkovi, který bude moci podat odpor – čímž celý rozkaz zruší a ve věci se bude konat soudní řízení jako při klasické žalobě, tzn. s dokazováním a Vy budete muset vše prokazovat. Pokud se rozkaz dlužníkovi doručí a on včas nepodá odpor, bude rozkaz pravomocný a dlužník Vám bude muset zaplatit. Pokud se rozkaz nepodaří doručit, bude soud opět muset postupovat jako v řízení o klasické žalobě, ale tady existuje šance, že se dlužník včas nevyjádří na výzvu soudu, nebo nepřijde bez omluvy na první jednání, a pak byste měli „vyhrát kontumačně“. Na prvním jednání by Vám stačilo říct, že navrhujete vydání rozsudku pro zmeškání.  

Úspěšným soudem to nekončí, následuje (nejspíš) exekuce

Dejme tomu, že jste u soudu uspěli, tedy soud vydal rozkaz, který se stal pravomocným a vykonatelným, nebo v řízení, kde nerozhodl rozkazem, vydal rozsudek ve Váš prospěch. Pokud Vám dlužník dobrovolně nezaplatí, budete muset vymáhat splnění exekučně. Prvně je potřeba počkat na právní moc a vykonatelnost soudního rozhodnutí. Rozhodnutí budete potřebovat s tzv. doložkou právní moci a vykonatelnosti. To Vám vydá soud na Vaši žádost, u EPR si ho můžete stáhnout z elektronického systému justice.cz.

Následně budete potřebovat podat návrh na zahájení exekuce. Vymáhat můžete teoreticky i prostřednictvím soudu, ale je to neúčinná zastaralá alternativa exekuce, která po Vás v podstatě vyžaduje, abyste soud dovedli za ruku ke konkrétnímu majetku dlužníka a řekli mu, jak ho má ve Váš prospěch postihnout. V praxi se téměř nevyužívá. Exekutor si totiž všechno zjišťuje a zajišťuje sám.

Tedy exekuce – soudního exekutora si vybíráte sami podle vlastního uvážení. Doporučuje se, aby to byl někdo z okolí dlužníkova bydliště/sídla, ale nutné to není. Exekuční návrh podáváte přímo exekutorovi. V návrhu budete specifikovat soudní rozhodnutí, které chcete exekucí vykonat, a vypíšete jednotlivé povinnosti, které soud dlužníkovi uložil a které dlužník nesplnil (včetně úroků z prodlení a náhrady nákladů řízení u soudu). Pokud už dlužník něco částečně uhradil, můžete stále exekucí vymáhat zbytek, ale nezapomeňte to do návrhu uvést. V závěrečném návrhu nezapomeňte, že chcete uhradit také náklady exekuce, a to jak Vaše, tak i exekutora. Přílohou návrhu bude rozhodnutí soudu s doložkou právní moci a vykonatelnosti. Exekutor se pak nechá od soudu pověřit a provede exekuci podle zákona, jak nejlépe umí. Co exekutor vymůže, poukáže na Váš účet, který mu sdělíte. Může se ale také stát, že z dlužníka zkrátka nebude možné pohledávku vymoci. Tady si dejte jen pozor na situaci, když je pohledávka předem zjevně nedobytná, mohli byste totiž teoreticky být povinni exekutorovi hradit náklady marné exekuce i Vy.     

A pozor na promlčení

Obecná (a tedy i ve většině případů vymáhání pohledávky) promlčecí lhůta je 3 roky od okamžiku, kdy jste mohli právo u soudu uplatnit teoreticky poprvé. V praxi to bude téměř vždy první den po splatnosti dluhu. Nestačí přitom, když v této lhůtě dlužníka jen vyzvete k úhradě, ale musíte už podat žalobu. A to tak, aby do konce lhůty už byla na soudě. Pokud tedy dlužník jen stále slibuje, že uhradí, dejte si pozor, aby se Vám takto „neprosliboval“ až do promlčení. Při uznání dluhu je situace trošku jiná, ale upozorňujeme, že např. přísliby v mailu nebo prohlášení v elektronické komunikaci typu: „Ano, vím o tom, dluh uznávám“, soud nebude považovat za uznání dluhu ve smyslu občanského zákoníku.  

Shrnutí

Celý proces od prvního prodlení dlužníka do úspěšného vymožení je poměrně zdlouhavý a nejistý. Po měsících, někdy letech, soudů a exekucí nakonec nemusíte vymoci vůbec nic. Proto apelujeme na Vaši opatrnost už při uzavíraní smlouvy. V této době je zálohová platba opravdu dobrým pomocníkem. Případně jiné formy zajištění dluhu, jako zástava nebo ručitelství. Pokud už Vám dlužník dluží a je pravděpodobné, že z něj nic nevymůžete, doporučujeme se do vymáhání vůbec nepouštět. Je to sice kruté, ale stálo by Vás to ve finále ještě více peněz, než o kolik přijdete proto, že Vám dlužník nezaplatil.

Jednotlivé kroky jsou přitom pro neprávníky dosti složité. Doporučujeme už od „fáze“ předžalobní výzvy zastoupení advokátem. Pro advokáta nebude problém sepsat správně a úplně výzvu, návrh na EPR nebo exekuční návrh. Pokud byste sami něco opomněli, mohli byste třeba připravit o náhradu soudního poplatku nebo o úroky z prodlení. V naší praxi volíme při vymáhání racionální přístup. Vážíme případné náklady klienta oproti reálné šanci na vymožení plnění z dlužníka. Ve všech případech hájíme zájmy klienta, což někdy nemusí být zrovna vyhraný soud s právem na náhradu nákladů od dlužníka, od kterého nebude možné nic vymoci. Pokud máte podobné starosti, i Vám rádi pomůžeme.