GLOSA: Jaké trestné činy je „nejsnazší“ spáchat a co vše už je trestné?

31. 7. 2023

GLOSA: Jaké trestné činy je „nejsnazší“ spáchat a co vše už je trestné?

V tomto odlehčeném příspěvku se podíváme na některé trestné činy, které náš trestní zákoník (TZ) považuje za trestné, ale přitom byste to možná ani neřekli. Cílem rozhodně není čtenáře vystrašit, že na ně čeká trestní odpovědnost za každou hloupost, ale naopak upozornit na některá jednání, jejichž trestnost může být pro běžného člověka někdy překvapující. 

Nedbalostní trestné činy

Jaký trestný čin jako slušný člověk spácháte nejspíše? No pravděpodobně takový, který vůbec spáchat nechcete. Nedbalostní (neboli kulpózní – odpusťte, neodolal jsem, latiny si v práci běžně moc neužiju) trestné činy nemůžeme v tomto článku opomenout. TZ zná spoustu skutkových podstat, které můžete naplnit i z nedbalosti. Hodně, hodně, opravdu hodně moc zjednodušeně si můžeme říci, že k zavinění z nedbalosti musíte buď vědět, že něco trestného můžete způsobit, a doufáte, že se to nestane, nebo to ani nevíte, ale vědět byste to vzhledem k okolnostem měli. 

Ponechme stranou asi obecně známé a ošklivé případy, jako usmrcení nebo ublížení na zdraví z nedbalosti, a podívejme se na některé méně zjevné kousky.

Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. Stačí, abyste 1) trpěli některou z vyjmenovaných nemocí, o které víte nebo byste vědět měli, že jí máte, a 2) zvýšili nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí. Konkrétně byste tedy např. neměli chodit na koncert, pokud máte mor. Ani nemusíte ostatní skutečně nakazit. Podobně funguje také trestný čin ohrožení pohlavní nemocí. Trestní budete i při šíření nemocí u zvířat a rostlin.

Neoprávněné nakládání s osobními údaji. Týká se např. neoprávněného zveřejnění, sdělení atd. údajů, které byly získány orgánem veřejné moci (i z nedbalosti – tzn. opravdu velmi zjednodušeně řečeno i v případě, že přímo nechtěli něco takového udělat). Máte tedy vědět, že když otevřete okno, může být průvan, a ulítnuvší papíry už znamenají průšvih. Proto si na dokumenty s citlivými údaji raději vždy pokládejte hrnek s kávou, abyste je zatížili a ochránili před neoprávněným nakládáním.

Ohrožování výchovy dítěte. Tohoto trestného činu se dopustíte, pokud, třeba i z nedbalosti, ohrozíte rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že ho např. svádíte k zahálčivému nebo nemravnému životu nebo mu takový život umožníte vést (a v dalších případech). Typickým příkladem bývá podpora nebo tolerování záškoláctví. Průšvih máte také tehdy, když se Vám dítě zatoulá k hracím automatům, a to i kdyby šlo o jednotlivý případ.

Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací z nedbalosti. Ten je trochu specifický. Musíte projevit horší, tzv. hrubou nedbalost (vyžaduje se lhostejnost ke chráněnému zájmu, ale ne úmysl), a musíte reálně způsobit škodu alespoň 1 milion. Ale jinak stačí v práci omylem vymazat databázi nebo zničit klíčovou flashku, a je z Vás kriminálník. Hrát s klíčovými CD frisbee tedy nedoporučujeme.

Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. Pokud budete z hrubé nedbalosti chovat doma na balkóně nosorožce dvourohého, spravedlnosti neuniknete.

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Ten, kdo zapomene na pejska a odjede na dovolenou bez toho, aby ho měl kdo krmit, tak nejen, že by psa mít vůbec neměl, ale také spáchá trestný čin.

Úmyslné trestné činy

Vybrat „překvapivé“ úmyslné (neboli dolózní – zkoušel jsem přestat, ale nemůžu si pomoct) trestné činy je určitě větší výzva. Půjde o trestné činy, kde úmyslně děláte něco, co ohrožuje nebo porušuje chráněný zájem. Bohužel rozsah článku mi neumožňuje, abych tu detailně rozebíral přímý a nepřímý úmysl a čím se liší od vědomé nedbalosti, což je škoda, protože to vše obsahuje spoustu latinských slov. Pracujme tedy s představou toho, co obvykle běžný člověk považuje za úmyslné jednání.

Zatajení věci. Spáchá ho ten, kdo si přisvojí cizí věc s hodnotou nad 10.000,- Kč, kterou našel, případně se mu do stala do ruky omylem nebo jinak bez svolení toho, komu (obvykle) věc patří Platí to třeba i pro zatoulaného psa. A přiznejme si, to se může stát.

Rvačka. Jistě, člověk by očekával, že prát se je špatné a tedy zakázané. Ale rvačka v tomto smyslu vůbec nevyžaduje, aby kdokoliv přišel k úhoně. Stačí už jen to, že se rvačky zúčastníte. Rvačku přitom chápejme jako vzájemné napadání alespoň tří osob, při kterém se střídá útok a protiútok a všichni účastníci jsou zároveň útočníky i obránci. Navíc Vám pak s trestní sazbou ještě přitíží to, pokud se někdo v rámci rvačky těžce zraní, a to aniž byste to zranění museli způsobit zrovna Vy. Tedy lze doporučit prát se maximálně po dvojících, nebo si jasně vytyčit role a určit, kdo je útočník, a kdo obránce. 

Poškození věřitele. Zajímavý trestný čin, který se v praxi děje asi častěji, než bychom čekali. Spácháte ho tehdy, pokud třeba i jen částečně zmaříte uspokojení svého věřitele z vyjmenovaných důvodů a způsobíte mu tím škodu alespoň 50.000,- Kč. Stačí třeba nějakou svou věc v tomto úmyslu zničit, znehodnotit nebo převést na rodiče…

Způsobení úpadku. Ještě zůstaneme u dluhů. Trestní budete taky tehdy, když sami sebe z hrubé nedbalosti dostanete do insolvence, a to např. tím, že „činíte vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům“ nebo půjčujete, když na to nemáte, ale i v dalších případech. Nemusela by pak být trestná půlka insolvenčního rejstříku?

Zneužívání vlastnictví. To je jeden z mých absolutních favoritů. Vztahuje se na chráněné předměty větší hodnoty, např. památkově chráněnou budovu. A pozor, chrání se zde právě ta zvláštní vlastnost. Tedy např. pokud k historicky chráněné budově, kterou vlastníte, přiděláte přístavbu pro svou babičku na vejminek, a budova tím ztratí historickou hodnotu, spácháte trestný čin. Ne nadarmo se říká (i v Listině základních práv a svobod), že vlastnictví zavazuje…

Porušení tajemství dopravovaných zpráv. Jistě není žádoucí, aby Vám listonoš četl nebo vyhazoval dopisy. Ale tento trestný čin se vztahuje i na SMS zprávy a jiné komunikační platformy. Prolustrovat partnerovi v žárlivosti telefon se tedy nemusí vyplatit. 

Neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací. V tomto případě stačí např. jen jakkoliv uhádnout něčí heslo k jakékoliv síti a dostat se dovnitř. Nemusíte ani nic provést, stáhnout nebo si přečíst (za to je pak větší sazba). Stačí už jen získáním přístupu.

Shrnutí

Výše popsané jsou jen některé z více trestných činů, které podle českého TZ můžete spáchat, a které přitom považujeme za možná lehce překvapivé, nebo přísné.

K tomu je ale nutné dodat, že i tyto trestné činy pokrývají leckdy společensky velmi závažná jednání, která by bezpochyby trestná být měla. Na druhou stranu formulace jejich skutkových podstat může způsobit, že je zkrátka naplní někdo i něčím, co se zdánlivě může zdát jako neškodné, možná i běžné jednání. Naštěstí trestí právo i tak disponuje prostředky proto, aby si s takovýmito výkyvy společenské škodlivosti v jednotlivých případech poradilo.

Kategorie:
Vše